illustration-image-of-the-header

Domov Aj zateplením domu môžeme ušetriť a zlepšiť kvalitu ovzdušia

Aj zateplením domu môžeme ušetriť a zlepšiť kvalitu ovzdušia

22. 07. 2022 Vykurovanie

Tohtoročná vykurovacia sezóna je za nami. Nastal čas na revízie, údržbu či opravy technických častí domu, zateplenie, či celkovú obnovu domu. Včasná a správna investícia nám neskôr môže ušetriť financie, energetickú spotrebu a v neposlednom aj rade zlepšiť kvalitu ovzdušia v našom okolí.

Traja muži zatepľujú dom. Vedľa nich sú popísané energetické straty nezatepleného domu.
Zdroj: LIFE Populair

V zimnom období vznikajú často problémy s kvalitou ovzdušia, najmä vo vidieckych oblastiach, práve kvôli emisiám z vykurovania domácností. Tieto emisie sa kumulujú a zapríčiňujú zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, čo môže zapríčiniť lokálne smogové situácie. Takýmto situáciám zároveň napomáha členitosť okolitého terénu a časté teplotné inverzie v údoliach, ktoré bránia rozptylu emisií z nízkych komínov rodinných domov.

Niektoré domácnosti v snahe získať teplo a šetriť náklady na palivo, spaľujú nekvalitné palivo, mokré alebo nedostatočne vysušené drevo, uhlie či domový odpad. Ak pri tom používajú staré spaľovacie zariadenia, nedostatočne udržiavané s nízkou účinnosťou, v kombinácii s nesprávnym postupom pri vykurovaní, prispievajú tým k nedokonalému spaľovaniu. Tým sa zvyšuje množstvo emisií, nielen v tesnej v blízkosti domu, ale aj vo vnútri domu. Predovšetkým sa jedná o jemné prachové častice PM₁₀ a PM₂,₅, benzo(a)pyrén, uhlíkové sadze, polyaromatické uhľovodíky, či iné znečisťujúce látky karcinogénneho charakteru. Emisie môžu byť príčinou mnohých, najmä respiračných ochorení, kardiovaskulárnych ochorení, či dokonca rakoviny. Všeobecne môžu mať emisie negatívny vplyv na dĺžku života ľudí. Emisie z vykurovania domácností sa na celkových ročných emisiách PM₂,₅ podieľajú približne 80 % a podiel z celkových emisií benzo(a)pyrénu približne 70 %.

Problematika vykurovania domácností vzhľadom na rastúce ceny energií a ich sociálne dopady predstavuje jednu z najväčších výziev pri riešení zlepšovania kvality ovzdušia na Slovensku. Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, má za cieľ zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok, ktoré pochádzajú najmä z lokálneho vykurovania a z cestnej dopravy. Na Slovensku sa nachádza približne 1 060 000 rodinných domov, z toho bolo 67,8 % postavených pred rokom 1980 a 75,6 % rodinných domov bolo postavených pred rokom 1990. Takmer dve tretiny z nich ešte neprešli v priebehu svojej životnosti žiadnou obnovou.

Základom riešenia dnešných výziev je zefektívniť využívanie energie. Teda, ak z domov unikne menej tepla a elektrospotrebiče v domácnostiach spotrebujú menej elektriny, znížia sa účty za energiu. Náklady na vykurovanie tvoria najväčšiu položku v celoročných výdavkoch na energiu, ktorá je potrebná pri prevádzke rodinných domov. Možností, ako šetriť energiou a znížiť faktúry za prevádzku, je veľa, ale pri riešení čiastkových opatrení bez komplexného prístupu k domu ako celku sa môže ich efekt stratiť.

Zateplením rodinného domu môžete ročne ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanieNajväčšie úspory môžete dosiahnuť výmenou okien a vonkajších dverí, zateplením obvodových stien, strechy, prípadne stropu nad nevykurovaným suterénom, tepelnou izoláciou vnútorných rozvodov vykurovania a teplej vody. Efektívnym opatrením je aj inštalácia riadeného vetrania so spätným získavaním tepla – rekuperácia. Tak sa zabezpečí nielen dobrá energetická bilancia budovy, ale aj kvalitný vzduch v interiéri.

Zdroj: SIEA "Zatepľovanie a výmena okien v rodinných domoch"

Vykonanie stavebných úprav zameraných na úsporu energie výrazne ovplyvňuje aj prevádzku vykurovacieho systému a vnútornú klímu v rodinnom dome. Izolácia, ktorá je súčasťou zatepľovacieho systému, spôsobí, že sa po zateplení zvýši tzv. vnútorná povrchová teplota obvodových stien miestnosti. V nezateplených domoch sa táto teplota pohybuje okolo 13 °C v závislosti od tepelnoizolačných vlastností konštrukcie stien. Po zateplení, keď obvodový plášť spĺňa normou požadované hodnoty, sa vnútorná povrchová teplota pohybuje okolo 18 °C. Konkrétne miesta s najväčšími únikmi tepla odhalia zobrazenia vytvorené termovíznou kamerou. Na základe ich analýzy možno určiť časti stavebných konštrukcií, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť.

Drvivá väčšina rodinných domov má vlastný zdroj vykurovania. Keďže spotreba tepla sa po obnove významne zníži, dôležité je vždy posúdiť aj výkon tepelného zdroja (kotla). Niekedy stačí iba úprava rozsahu regulácie, no často sú potrebné technické úpravy alebo úplná rekonštrukcia. Vtedy má zmysel overiť si aj vhodnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie, ako sú napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo alebo kotol na biomasu.

Po obnove môže spotreba tepla klesnúť o tretinu, ale aj na polovicu, v závislosti od dispozície domu, pôvodného stavu a rozsahu obnovy. Jednoznačnou výhodou po skončení obnovy je zlepšenie tepelnej pohody v zateplenom dome.

V neposlednom rade je pri renováciách domu zameraných na úspory energie potrebné myslieť aj na obdobie počas vĺn horúčav. Úroveň vzduchotesnosti sa v dôsledku zateplenia a výmeny okien môže zvýšiť, preto je potrebné zabezpečiť správne vetranie. Podobne je to aj so zlepšením vnútorného osvetlenia či voľbe takých materiálov, ktoré znižujú hlučnosť. Aj tieto technické opatrenia majú veľký vplyv na zdravie a pohodu bývajúcich. Potvrdzujú to aj údaje Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá tvrdí, že investície do zlepšenia bývania majú v horizonte dvoch až štyroch rokov väčší vplyv na zdravie ako priame investície do zdravotného systému.

Pochopiteľne, takéto stavebné a technické zásahy do rodinného domu sú nákladné. Preto podpora zo strany štátu je vítaná. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zriadená Ministerstvom hospodárstva SR pripravila podporné programy a fondy. V rámci nich je možné čerpať zvýhodnené úvery alebo požiadať o dotácie (Zelená domácnostiam, Štátny fond rozvoja bývania, byvajteusporne.sk). V projekte Zelená domácnostiam II je v období rokov 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov eur. Do konca roku 2023 je ešte k dispozícii 15 miliónov € z projektu Zelená domácnostiam III. SIEA zároveň poskytuje bezplatné poradenstvo pre domácnosti v centrách ŽIŤ ENERGIOU. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke www.zitenergiou.sk

Slovenská vláda chce dosiahnuť úspory emisií a energie tým, že z Plánu obnovy a odolnosti obnoví tridsať tisíc rodinných domov v rokoch 2022-2026, pričom ide o staršie rodinné domy. Podpora bude realizovaná prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá spustila novú webovú stránku www.obnovdom.sk. Jej cieľom je postupne poskytnúť potrebné informácie k obnove rodinných domov s využitím finančných prostriedkov.

Znečistenie ovzdušia v interiéri aj v exteriéri je spojené s približne 1 % všetkých prípadov rakoviny v Európe a spôsobuje približne 2 % všetkých úmrtí na rakovinu. Len v prípade rakoviny pľúc je to 9 % úmrtí. Nedávne štúdie odhalili súvislosti medzi dlhodobým vystavením tuhým časticiam, ktoré sú hlavnou látkou znečisťujúcou ovzdušie, uvádza sa v nedávnej správe Európskej environmentálnej agentúry. Dobrou správou je, že teraz môžeme konať. Môžeme napr. použiť správnu techniku kúrenia, zatepliť rodinný dom, či napojiť sa na obnoviteľný zdroj energie. Takýmto spôsobom môže každý z nás prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Zdieľaj: