illustration-image-of-the-header

Domov Kroky na zlepšenie kvality ovzdušia v Prešovskom kraji

Kroky na zlepšenie kvality ovzdušia v Prešovskom kraji

10. 06. 2024 Ovzdušie

Naprieč krajmi s oblasťami, ktoré majú problém s kvalitou ovzdušia, práve prebiehajú práce na vypracovaní Programu na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO). Slovenský hydrometeorologicky ústav (SHMÚ) vyčlenil na základe merania a modelovania tzv. oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO). Každý kraj je špecifický svojimi podmienkami v kvalite ovzdušia, čo sa ukázalo v rozdielnych problémoch so znečisťujúcimi látkami v danej lokalite. Prešovský kraj (PSK) nepatrí medzi kraje s najhoršou kvalitou ovzdušia, no neznamená to, že nie je čo zlepšovať.

Dymiaci komín na rodinnom dome.
Zdroj: Adobe Stock

Čo znamená byť rizikovou obcou? 

PSK ako zóna, ktorá sa pri hodnotení kvality ovzdušia posudzuje ako celok, má pre rok 2023 vyhlásených 116 obcí, u ktorých je predpoklad zhoršenej kvality ovzdušia z dôvodu vykurovania domácností. Rozloha územia, ktoré môže byť ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia, je 45,6 km2. Počet obyvateľov zóny PSK žijúcich v rizikových obciach, ktorí sú vystavení znečistenému ovzdušiu, je cca 140 000. Občania sa počas vykurovacej sezóny nevyhnú zvýšeným koncentráciám prachových častíc PM10 a PM2,5 a karcinogénnym látkam, ktorých predstaviteľom je benzo(a)pyrén – BaP. Podľa metodiky integrovaného posúdenia boli všetky tieto obce rozčlenené do troch rizikových stupňov od 1 – najmenej zasiahnutá obec znečistením, až 3 – najviac znečistené obec na základe počítačového modelovania.

Obrázok 1 Rizikové obce v zóne PSK (https://www.shmu.sk/sk/?page=2781)

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3, kvôli čomu je Okresný úrad v sídle kraja povinný vydať Program na zlepšenie kvality ovzdušia. V súvislosti s pripravovaným PZKO v zóne PSK, Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a PSK zorganizoval vo vybraných mestách 5 stretnutí so zástupcami samospráv postihnutých obcí.

V mesiaci máj prebehli stretnutia pracovných skupín rizikových obcí takto:

  • 02.05.2024 – okres Levoča a Poprad
  • 03.05.2024 – okres Bardejov, Svidník a Stropkov
  • 06.05.2024 – okres Stará Ľubovňa a Kežmarok
  • 07.05.2024 – okres Snina, Humenné a Medzilaborce
  • 09.05.2024 – okres Prešov, Sabinov a Vranov nad Topľou

Obrázok 2 Stretnutie pracovnej skupiny v meste Snina

Účasť na stretnutiach bola veľmi priaznivá, nakoľko sa vyšplhala na pekných 62 %. Na každom stretnutí so starostami rizikových obcí sa preberali viaceré témy. Aby starostovia/primátori mali predstavu, čo od nich požadujeme, bola prezentovaná téma kvality ovzdušia v zóne Prešovského kraja. Taktiež bola vysvetlená problematika PZKO ako strategického dokumentu, na ktorého tvorbe sa obce plne podieľajú. Následne sa preberali opatrenia na zlepšenie situácie v obciach, financovanie opatrení, dotazník opatrení, ktorý je dôležitým zdrojom informácii do dokumentu PZKO, a to, čo im projekt Populair ponúka v otázke zlepšenia kvality ovzdušia. Nakoniec bola voľná diskusia.

Postrehy zo stretnutí

Pri diskusii so starostami sme sa stretávali na každom z piatich stretnutí s rovnakými problémami v situácii s ovzduším v obciach. Väčšina frustrácie vychádzala z nemožnosti financovania opatrení, ktoré by mali najpriaznivejší dopad na zlepšenie ovzdušia v obci. Starostovia preto zdieľali svoje skúsenosti s prácou vo svojej obci.

Rozoberali sa tieto pálčivé témy:

  • tranzitná doprava – akútne zabezpečenie obchvatov, rýchlostných ciest či diaľnic mimo obcí; zabezpečenie pravidelnej opravy cestných komunikácii v intraviláne obce, aby nedochádzalo k nárastu emisií z dopravy v miestach, kde je zastaraná infraštruktúra;

Zdroj: Adobe Stock

  • energetická chudoba – ťažká riešiteľnosť so znečisťovateľmi, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na kvalitné palivo a moderné vykurovacie zariadenie; nedostatočná finančná podpora občanov vo veci vykurovania domácností; kontroverzná vymožiteľnosť pokút od občanov, u ktorých sa preukáže spaľovanie odpadu; obava z diskriminácie obyvateľov obce pri napomenutí kvôli podozreniu zo spaľovania odpadu vo vykurovacom zariadení, z dôvodu zohľadňovania finančnej situácie daného občana.

Zhrnutie

Po stretnutí starostovia zaslali vyplnené dotazníky a vďaka nim viac rozumieme problémom, s ktorými sa potykajú. Dozvedeli sme sa cenné informácie ohľadne plánovaných opatrení, ktoré môžu zlepšiť kvalitu ovzdušia v obci, a naopak tie, na ktoré nemajú momentálne dosah. Všetky problémy, s ktorými sa starostovia potykajú pri svojej praxi, sú cennými informáciami z prvej ruky, ktoré poukazujú na to, kde je potrebné zmeniť politiku, aby sa situácia zlepšila. Tieto opatrenia budú základom pre tvorbu PZKO. Dúfame, že spoločne tak docielime lepšiu kvalitu ovzdušia v Prešovskom kraji.

Zdieľaj: