illustration-image-of-the-header

Domov Niečo je vo vzduchu

Niečo je vo vzduchu

24. 02. 2021 Ovzdušie

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie. Dlhodobé vystavenie pôsobeniu prachových častíc zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a následne vedie k predčasnej smrti. Napriek zlepšeniam však situácia stále nie je dobrá.

Zdroj: Inštitút environmentálnej politiky

S podporou Európskej komisie vypracoval Inštitút environmentálnej politiky v spolupráci so Svetovou bankou štúdiu odhadujúcu regionálne zdravotné vplyvy znečistenia ovzdušia na Slovensku. V rámci nej boli tiež porovnané prínosy a náklady Národného programu kontroly znečisťovania ovzdušia (NAPCP) v oblasti verejného zdravia. Štúdia pokryla všetkých 72 okresov (Bratislava a Košice boli započítané ako jeden okres) a bola financovaná v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie.

Aktuálne vysoké koncentrácie PM2,5, PM10 a NO2 sú na Slovensku príčinou asi 1 592 predčasných úmrtí ročne. To znamená, že ak by sa koncentrácie znížili na hodnotu odporúčanú Svetovou zdravotníckou organizáciou (10 μg/m3 pre PM2,5 a 20 μg/m3 pre PM10) ročne by na Slovensku bolo o približne 1600 predčasných úmrtí menej. Hlavnou príčinou je vystavenie časticiam PM2,5. Ak by sme za referenčnú úroveň považovali nulovú úroveň znečistenia (ako sa používa napríklad v správach EEA Air Quality in Europe) celkový odhad stúpne až na 4 375 predčasných úmrtí. Takáto referenčná hodnota je však skôr teoretická, pretože koncentrácie najmä pre prirodzenú prašnosť nikdy neklesnú na nulu. Odhad vychádza z epidemiologických štúdií, ktoré ukazujú priamy vplyv zvýšených koncentrácií znečisťujúcich látok na zdravie.

Znečistenie ovzdušia spôsobuje okrem predčasných úmrtí aj vyššiu chorobnosť, čo vedie k obmedzeniu aktivity a strateným dňom práce, ale aj k vyššiemu výskytu chronickej bronchitídy a astmy. Viac ako 5 % všetkých úmrtí možno pripísať znečisteniu ovzdušia v najviac postihnutých oblastiach Žiliny, Košíc a Ružomberka. Zlepšenie kvality ovzdušia v týchto oblastiach bude mať preto najväčší vplyv na zlepšenie verejného zdravia. Košice tiež zaznamenali jeden z najvyšších výskytov astmy a chronickej bronchitídy na Slovensku.

Aj keď v rámci štúdie neboli modelované dopady pandémie, iné výskumy ukázali, že prachové častice môžu pomôcť prenosu ochorenia COVID-19. Vplyvy znečistenia ovzdušia a vyšší výskyt chronických chorôb navyše zaraďuje ľudí v zasiahnutých skupinách do vyššieho rizika v súvislosti s COVID-19.

Zhrnutie štúdie nájdete v slovenskom komentári Niečo je vo vzduchu.

Zdieľaj: