illustration-image-of-the-header

Domov Udržateľná mobilita a energetika: Skúsenosti zo Severnej Moravy

Udržateľná mobilita a energetika: Skúsenosti zo Severnej Moravy

15. 11. 2023 Ovzdušie

Lepšie je raz vidieť, ako sto krát počuť. O platnosti porekadla sa mohli presvedčiť účastníci študijnej cesty na Severnú Moravu v polovici októbra. Počas štyroch dní sa starostovia a úradníci mohli inšpirovať inovatívnymi projektami a riešeniami v oblasti komunitnej energetiky, správneho vykurovania, kvality ovzdušia a rozvoja udržateľnej mobility.

Spoločná fotka účastníkov študijnej cesty
Zdroj: LIFE Populair

Komunitná energetika na Severnej Morave

Trojanovice sú obcou, ktorá má množstvo skúseností s úspešnou realizáciou environmentálne aj ekonomicky udržateľných projektov. Ich projekt CÉRKA má za cieľ premenu verejnosti neprístupnej zóny na otvorené, živé miesto, ktoré sa stane dobrou adresou pre prácu, bývanie aj voľný čas. Jedinečná lokalita v blízkosti CHKO Beskydy predurčuje charakter miesta, kde by významnú úlohu mala mať príroda a ochrana životného prostredia. Inovatívny v tomto prípade je prístup „Smart Village“.

Smart Village sú komunity vo vidieckych oblastiach, ktoré využívajú inovatívne riešenia na zlepšenie svojej odolnosti, pričom stavajú na miestnych silných stránkach a príležitostiach. V prípade projektu CERKA plánujú napr. inteligentné parkovanie, použitie autonómnych vozidiel, využívanie „smart“ technológií v rámci energetiky budov alebo aj verejného osvetlenia. Martin Krupa, bývalý starosta obce Mikolajice, účastníkom pracovnej cesty prezentoval príklady svojej práce v oblasti komunitnej energetiky. Rekonštrukciou niekoľkých verejných budov v malej obci, ich prepojením na fotovoltickú elektráreň a kogeneračnú jednotku s kotolňou na biomasu, vytvorili energeticky nezávislý systém – prvý v Českej republike.

Sprístupňovanie informácií o ovzduší, osveta a opatrenia na úrovni mestského plánovania

Druhý deň mali účastníci pracovnej cesty možnosť navštíviť viacero organizácií, ktoré sa venujú kvalite ovzdušia v Ostrave. Kolegovia z Výskumného energetického centra na Technickej univerzite Ostrava prezentovali najnovšie technologické inovácie v oblasti domáceho vykurovania a o vplyve rôznych druhov palív na životné prostredie.

Pri návšteve Českého hydrometeorologického ústavu sme mali možnosť spoznať problémy s kvalitou ovzdušia v Ostrave a opatrenia, ktoré sa prijímajú na ich riešenie. Zaujímavá je aj ich spolupráca so Státním zdravotním ústavem na monitorovaní vplyvu znečisteného ovzdušia na obyvateľov, a najmä práca s informáciami, ktoré dostupnou formou poskytujú verejnosti.

Deň sme ukončili návštevou Malej Kodane s ateliérom MAPPA, ktorý sa venuje územnému plánovaniu a rozvoju udržateľnej mobility v rámci štatutárneho mesta Ostrava.

Vlakom a na bicykloch do Uničova a Šternberku

Tretí deň bol venovaný cyklodoprave a udržateľnej mobilite. Účastníci sa rozdelili na dve skupiny – jedna cestovala na bicykloch, druhá verejnou dopravou do mesta Uničov. Skupina cyklistov si vyskúšala cyklotrasy v okolí Olomouca. Zaujímavú službu poskytujú České dráhy, kde si môžu občania požičať bicykle na krátkodobé výlety a kombinovať ich s vlakovou dopravou.

V Uničove sa obe skupiny stretli a zástupcovia samosprávy predstavili prístup k budovaniu cyklodopravy v meste, kde má používanie bicyklov dlhú tradíciu. Časť účastníkov opäť cestovala do mesta Šternberk na bicykloch a ďalšia „rýchlovlakom“. Mohli sme teda porovnať kvalitu cyklociest a železničnej dopravy. Na záver sme od zástupcov samospráv v regióne počuli o unikátnej spolupráci medzi železnicami a obcami, kedy České dráhy bezodplatne poskytujú pozemky pre budovanie cyklistickej infraštruktúry.

Olomouc – mesto, kde upokojovaním dopravy zlepšujú všetky aspekty verejného života

Posledný deň sa konal workshop v Olomouci so zástupcami samosprávy, ktorí predstavili opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a plány do budúcnosti. Diskutovalo sa o parkovacej politike mesta, podpore cyklodopravy a budovaní cyklotrás.

Mohli sme vidieť dobre fungujúce projekty alebo vízie samospráv, ktoré sa zlepšovaniu podmienok pre rozvoj udržateľnej mobility a udržateľnej energetiky venujú viac ako 20 rokov. Veríme, že účastníci sa vrátili domov s inšpiráciou a informáciami, ktoré môžu aplikovať vo svojich komunitách.

Zdieľaj: