illustration-image-of-the-header

Blogový článok

Domov Blogy Takto sa začala naša misia na Západe

Takto sa začala naša misia na Západe

25. 03. 2022 Blog | Baďurová Renčová Petra, Bejdáková Marta, Mičáková Katarína

Prvá fáza projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je za nami a nám sa žiada zhodnotiť naše pôsobenie v Trenčianskom a Trnavskom kraji z nášho pohľadu, z pohľadu manažérok kvality ovzdušia. A prečo vlastne budeme v tomto príspevku bilancovať hneď za dva regióny?  

Dvaja ľudia sedia oproti sebe pri stole vedľa detského ihriska v parku
Zdroj: Archív K. Mičákovej

Na začiatku projektu bol dohodnutý systém tzv. „dvojičiek“. V praxi to znamená, že jeden kraj majú „pod palcom“ dvaja manažéri kvality ovzdušia. Toto platí s výnimkou Trenčianskeho a Trnavského kraja. Tu momentálne funguje systém tzv. „trojičiek“. V rámci Trenčianskeho kraja pôsobí „duo“ Petra Baďurová Renčová za Trenčiansky samosprávny kraj a Katarína Mičáková z Ministerstva životného prostredia. V Trnavskom kraji pôsobíme v zložení Marta Bejdáková z Trnavského samosprávneho kraja a opäť Katarína Mičáková.

Štart v znamení vzdelávania

Hoci má väčšina manažérov kvality ovzdušia vyštudované vysoké školy s environmentálnym a technickým zameraním, realita je často iná, ako to naučené. Naše prvé mesiace sa preto niesli v znamení školení, seminárov, webinárov a samoštúdia. Spoznávali sme našich nových kolegov a odborníkov z Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenskej agentúry životného prostredia, či jednotlivých samosprávnych krajov i rôznych neziskových organizácií. Po úvodnom nasávaní vedomostí, v ktorom samozrejme musíme pokračovať, nakoľko je problematika kvality ovzdušia rozsiahla, sme mohli začať realizovať jednotlivé ciele projektu.  

Keďže našou hlavnou úlohou ako manažérov kvality ovzdušia je vytvárať prepojenie medzi národnou a lokálnou úrovňou riadenia kvality ovzdušia, na začiatku sme oslovili primátorov a starostov, resp. ich zástupcov so žiadosťou o pracovné stretnutie. Kontaktovali sme primárne obce a mestá, ktoré sa nachádzajú v tzv. Oblastiach riadenia kvality ovzdušia, lokalitách so zhoršenou kvalitou ovzdušia, identifikovaných na základe hodnotenia kvality ovzdušia Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Rovnako sme oslovili samosprávy, kde boli evidované podnety, či už cez webovú stránku www.populair.sk alebo prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR. Pandémia COVID-19 nás sprevádzala prakticky od začiatku, preto sme museli mnohé pracovné stretnutia realizovať v online priestore. Ďalšie schôdzky sa uskutočnili osobne alebo prostredníctvom telefonátov. Na úvodných stretnutiach sme predstavili projekt, úlohu manažérov kvality ovzdušia, prezentovali aktuálny stav kvality ovzdušia na Slovensku ako aj strategický dokument Program na zlepšenie kvality ovzdušia. Diskusia sa venovala najmä problematike riadenia kvality ovzdušia na lokálnej úrovni. Pomocou dotazníka sme získali základné informácie, ako je verejnosť informovaná o kvalite ovzdušia, o krokoch, ktoré samospráva robí pre ovzdušie na miestnej úrovni, ale aj aké majú skúsenosti s projektami, prípadne ako riešia niektoré problémy súvisiace so znečisteným ovzduším. Niektorých trápili viac priemyselné prevádzky a doprava, iných zas poľnohospodári alebo domácnosti s dymiacimi komínmi.

Aj takto môže vyzerať pracovné stretnutie v čase pandémie - na ventilovanom priestore v exteriéri

Zdroj foto: Archív K. Mičákovej

Nadväzovanie spolupráce

V rámci Trnavského kraja sa nám podarilo úspešne nadviazať spoluprácu s nasledujúcimi obcami a mestami: Biely Kostol, Borský Mikuláš, Bučany, Dolné Orešany, Dunajská Streda, Galanta, Holíč, Leopoldov, Madunice, Piešťany, Senica, Sládkovičovo, Trnava, Vlčkovce. V Trenčianskom kraji to boli obce/mestá: Beluša, Bojnice, Bolešov, Čereňany, Dolné Vestenice, Dubnica nad Váhom, Handlová, Horné Vestenice, Jalovec, Kostolná-Záriečie, Ladce, Miezgovce, Nováky, Oslany, Podhradie, Pochabany, Prievidza, Trenčín, Vaďovce, Valaská Belá. Intenzívne bolo kontaktovaných ďalších 13 miest a obcí, s ktorými sa nám doposiaľ nepodarilo zrealizovať schôdzky.   

Na záver všetkých pracovných stretnutí sme si s obcami a mestami dohodli spoluprácu, najmä v súvislosti s budovaním environmentálneho povedomia prostredníctvom osvety širokej verejnosti a vzdelávania na školách. Distribuovali sme prvé tlačené a online propagačné materiály, ktoré sú zamerané na správne vykurovacie techniky, znižovanie energetickej náročnosti budov, či zdravotné vplyvy. Naše prvé skúsenosti so zástupcami miest a obcí boli pozitívne a my pevne veríme, že táto spolupráca bude v podobnom duchu pokračovať aj nasledovné roky nášho pôsobenia. 

Adresná osveta v spolupráci s miestnou samosprávou zameraná na zdravotné vplyvy zhoršenej kvality ovzdušia v obci Kostolná-Záriečie

Zdroj foto: Archív P. Baďurovej Renčovej

Poznáte úlohu monitorovacích staníc kvality ovzdušia vo svojom meste?

Zdroj foto: Archív M. Bejdákovej

Zvyšovanie povedomia

Osvetu sme mali možnosť šíriť aj prostredníctvom mediálnych aktivít. Príspevky zamerané na informovanie o našom projekte, stave kvality ovzdušia, webovej aplikácii dnesdycham.sk, problematike lokálneho vykurovania, zdravotných dopadoch znečisťujúcich látok v ovzduší, či mobilite nám na oficiálnych webových stránkach uverejnili tieto samosprávy: Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj, mestá Bojnice, Galanta, Holíč, Piešťany, Prievidza, Sládkovičovo a Trenčín. Ďalej obce Borský Mikuláš, Bučany, Bzince, Horné Vestenice, Ladce, Vlčkovce ako aj webstránky puchov.in, trnava-live.sk, trnava.dnes24.sk a web Žitnoostrovského osvetového strediska. V tlačenej verzii boli uverejnené príspevky v Bojnických zvestiach, Dolnosrnianskych novinách, Dunajskostredskom hlásniku, Handlovskom hlase, mesačníku Holíčan, Madunických ozvenách, Považskobystrických novinkách, Púchovských novinách, Seredských novinkách, Info Trenčín a týždenníku Záhorák.  Pripravovali sme tiež príspevky pre oficiálny webový portál projektu www.populair.sk alebo www.dnesdycham.sk, kde okrem iného nájdete aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na celom Slovensku.

Dôležitým míľnikom projektu je aj participácia manažérov kvality ovzdušia na aktualizácii Programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO), ktoré sú povinné vypracovať okresné úrady v sídle kraja. Úrad je povinný vypracovať tento dokument, ak sú limitné alebo cieľové hodnoty prekračované pre jednu alebo viac znečisťujúcich látok, pričom aktuálne platné PZKO v rámci zóny Trenčiansky a Trnavský kraj sú z roku 2013. Tieto programy musia obsahovať opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo. So zástupkyňami okresných úradov Trenčín a Trnava sme nadviazali kontakt a začali tak proces prípravy a vypracovania programov. 

Snažili sme sa rovnako prispieť k zvýšeniu dôležitosti témy ochrany ovzdušia a možností ako problémy s ňou riešiť aj z legislatívneho pohľadu a aktívne sme sa zapájali do pripomienkovania nového zákona o ovzduší. Rovnako sme hľadali a stále hľadáme možnosti, ako presadiť opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia aj do regionálnych a lokálnych cieľov, politík a stratégií. 

Okrem týchto aktivít sme sa podieľali na rôznych formách propagácie témy ochrany ovzdušia napríklad aj počas Európskeho týždňa mobility (ETM), či už zábavným vzdelávaním verejnosti a detí z niektorých základných škôl, ale aj „vlastnonožne“ najazdenými kilometrami na bicykli do práce. Uplynulý ročník kampane ETM na Slovensku hodnotila 5-členná komisia, pričom jedným z členov bola aj jedna z nás. O udržateľnej mobilite nerozprávame iba v tento deň, do práce všetky tri pravidelne cestujeme ekologicky. Pri preprave využívame bicykle, vlaky či električky.

Vzdelávacie aktivity pre deti zamerané na udržateľnú mobilitu a kvalitu ovzdušia v réžii Trenčianskeho samosprávneho kraja počas Európskeho týždňa mobility

Zdroj foto: Archív P. Baďurovej Renčovej

Vyhlásenie výsledkov súťažnej kampane Európsky týždeň mobility

Zdroj foto: MŽP SR

Spopularizovať tému kvality ovzdušia sme sa snažili aj odprezentovaním prednášok počas Dňa Zeme, či workshope o kvalite ovzdušia organizovanom pre Západné Slovensko, kde sme zhodnotili kvalitu ovzdušia a kľúčové problémy v kvalite ovzdušia v Trnavskom a Trenčianskom kraji a predstavili nástroje samosprávnych orgánov na zlepšenie kvality ovzdušia. 

Čo nás čaká

V súčasnosti sa už venujeme príprave vzdelávacích programov na školách, aby sme mohli ponúknuť zaujímavé aktivity a informácie deťom a učiteľom na školách, keď nám to epidemiologická situácia konečne dovolí. Pripravujeme tiež demonštračné projekty pre širokú verejnosť ku vzťahu nášho spôsobu vykurovania na kvalitu ovzdušia. 

Čaká nás ešte veľmi veľa práce, aby sa aj znečistenie ovzdušia a starostlivosť oň stalo rovnako dôležitou témou ako napríklad nakladanie s odpadom. Dýchať musíme všetci a stále! 

Ak máte podnety, otázky alebo sa chcete dozvedieť viac o ochrane ovzdušia, napíšte nám.

Mičáková

Mičáková Katarína

Ministerstvo životného prostredia SR

Od apríla 2020 pôsobím ako manažérka kvality ovzdušia v rámci Trenčianskeho a Trnavského kraja. Ako mame dvoch detí mi nie je ľahostajné, v akom prostredí budú vyrastať moje deti. Chcem ich vychovávať v zdravom prostredí a dobre informovanej spoločnosti, kde sa ovzdušiu venuje dostatočná pozornosť. Nechcem iba nečinne čakať, kým sa problémy vyriešia samé. Svojimi aktivitami v rámci projektu aj mimo neho chcem prispieť k zlepšeniu stavu dôležitej zložky životného prostredia – ovzdušiu. 

Baďurová Renčová

Baďurová Renčová Petra

Trenčiansky samosprávny kraj

Od malička ma zaujímalo všetko, veda a technika, ale aj umenie a príroda. Vyštudovala som chémiu na STU BA a popri práci som úspešne absolvovala štúdium v odbore ekologické a environmentálne vedy na UNIZA. Aj v práci som si to pekne podelila. Polygrafia a grafický dizajn preložený starostlivosťou o životné prostredie. Pretože všetko so všetkým súvisí a nič na svete nedokáže fungovať samostatne. Snažím sa na veci pozrieť z viacerých strán a hľadám stále nové možnosti a riešenia.

Bejdáková

Bejdáková Marta

Trnavský samosprávny kraj

Pozíciu manažérky kvality ovzdušia zastávam od augusta 2020 pre zónu Trnavského kraja. Po ukončení štúdia na MTF Trnava, STU BA som sa zaoberala environmentálnymi haváriami na OÚ Trnava. Vďaka mojej práci, prostredníctvom komunikácie a úprimným zvyšovaním povedomia verejnosti i edukačnou výchovou, môžu ľudia lepšie pochopiť podstatu a potrebu kvality ovzdušia. Som presvedčená, že vzdelanie je kľúčom k vybudovaniu udržateľného sveta a je potrebné pre našu i budúcu generáciu.

Zdieľaj: